Menu

FAQ

Aanbiedingen en overeenkomsten

Alle aanbiedingen van MDK zijn vrijblijvend.
Opdrachten, bestellingen van de opdrachtgever
zijn onherroepelijk en behoeven slechts tijdige
gelden schriftelijke bevestiging van aanvaarding
van de opdracht door MDK, danwel aanvang
met de uitvoering van de werkzaamheden, tijds-
verloop indien MDK niet binnen 10 dagen nadat
haar aanbieding door opdrachtgever is aanvaard,
de aanbieding heeft herroepen.
Wijzigingen in de overeengekomen werkzaam-
heden of aanvulling daarop, komen tot stand
door schriftelijke aanvaarding van de aangepaste
opdracht door MDK danwel door uitvoering van
hetgeen door opdrachtgever is verzocht.

Aansprakelijkheid

Behoudens het in het geval van opzet of grove
schuld van MDK, danwel indien het tegendeel
uit deze voorwaarde voortvloeit, is MDK niet
aansprakelijk voor enige schade, daaronder uit-
drukkelijk begrepen gevolgschade, ten gevolge
van een toerekenbare tekortkoming in de na-
koming van de voor MDK uit de overeenkomst
voortvloeiende verplichtingen, danwel ten ge-
volge van een onrechtmatige daad van MDK of
van personen waarvoor MDK rechtens aan-
sprakelijk kan worden gehouden.
Behoudens in geval van aansprakelijkheid van
MDK op grond van het eerste lid, vrijwaart de
opdrachtgever MDK tegen alle aanspraken van
derden tot vergoeding van schade, die verband
houden met de uitvoering van de overeenkomst.
Opdrachtgever is gehouden elke reclame ter zake
van de werkzaamheden terstond doch uiterlijk
binnen 8 dagen na het verrichten van die werk-
zaamheden aan MDK kenbaar te maken. Ieder
vorderingsrecht ter zake vervalt door het enkele
verloop van de vordering.
Indien MDK voor de uitvoering van haar werk-
zaamheden derden dient in te schakelen en deze
derden gebruik maken van aansprakelijkheids-
beperkende clausules in de overeenkomst welke
zij met MDK aangaan, zal MDK jegens opdracht-
gever eveneens gerechtigd zijn zich op deze uit-
sluitingen in te roepen. Hetzelfde geldt voor de
verweermiddelen van bedoelde derden.

Afvoer

Het is de opdrachtgever te allen tijde verboden
gevaarlijke afvalstoffen aan te bieden of voorhanden
te hebben in de containers.
Indien de afvalstoffen in strijd met het bepaalde in containers gevaarlijke
afvalstoffen bevatten is MKD gerechtigd ter hare keuze de uitvoering van de
overeenkomst op te schorten totdat de gevaarlijke stoffen door opdrachtgever
zijn verwijderd, de overeenkomst op te zeggen en te
ontbinden dan wel de overeenkomst voor rekening en
risico van opdrachtgever door derden te laten uitvoeren die
voor de ophaling en inzameling van gevaarlijke afvalstoffen
toereikend vergund zijn. In alle gevallen is opdrachtgever
gehouden alle kosten en schade welke MDK lijdt te vergoeden.
wijze te worden aangeboden zodanig dat deze het transport
en/of wegcapaciteit van de ingeschakelde productiemiddelen van
MDK niet te boven gaat.De belading dient zodanig te geschieden,
dat nimmer enig materiaal buiten de container steekt of van de container kan
afvallen of afwaaien; alleen open 2,3,4
6 en 10 m3 mogen ten hoogste tot 30 cm boven de rand beladen worden.
Voor zover MDK aan opdrachtgever in-uitsluitend bedoeld zijn voor de inzameling
van een specifieke afvalstof (glas- en puin-
containers etc.) draagt opdrachtgever er
zorg voor dat uitsluitend de daarvoor
bedoelde afvalstoffen in dergelijke con-
tainers worden geplaatst. Opdrachtgever
neemt daarbij eventuele door MDK ter
hand gestelde aanleveringsvoorwaarden in
container. acht. Indien de aanleveringsvoorwaarden
zich wijzigen zal MDK deze schriftelijk
aan opdrachtgever mededelen welke
opdrachtgever terstond dient na te leven.
Voor zover opdrachtgever niet aan deze
verplichting voldoet komen de (sorteer)
kosten en de schade daaruit voortvloeiend
voor rekening van opdrachtgever welke
zijn de overeenkomst te ontbinden voordat
MDK door de deze aan MDK zal voldoen.
De door de opdrachtgever aan MDK aan-
geboden afvalstoffen worden vanaf het
moment van ophaling door MDK geacht
zaken te zijn waar opdrachtgever afstand
van heeft gedaan welke zaken MDK
hierbij bij voorbaat aanvaardt op voor-
waarde dat opdrachtgever volledig voldoet
aan al zijn verplichtingen uit hoofde van de
tussen hem en MDK gesloten overeen-
komst. Zolang de afvalstoffen in de macht
zijn van MDK heeft MDK daarover het
uitsluitende en volledige beschikkingsrecht.
6.7Indien als gevolg van onjuiste, onduidelijke
onvolledige en/of onvoldoende omschrij-
ving van de aard,de eigenschappen en/of de
samenstelling van de afvalstoffen, schade
ontstaat is opdrachtgever hiervoor aan-
sprakelijk en zal opdrachtgever MDK
gevaarlijke afvalstoffen aan te bieden of voorhanden
ter zake vrijwaren.
Indien MDK door derdern, daardonder
begrepen degene aan wie de afvalstoffen
ter (eind-)verwerking worden aangeboden,
aansprakelijk wordt gesteld voor schade als
bedoeld in het voorafgaande lid en MDK
kan hiervoor aansprakelijk worden
gehouden MDK ter zake te vrijwaren en de
afvalstoffen in kwestie terug te nemen.

Beëindiging en Overmacht

Indien opdrachtgever zijn verplichtingen
jegens MDK niet, niet tijdig of niet behoorlijk
nakomt, in staat van faillissement wordt
verklaart, surseance van betaling aanvraagt,
overgaat tot beëindiging of liquidatie van zijn
zaken, of indien omstandigheden MDK aan-
leiding geven te vermoeden dat opdrachtgever
zijn verplichtingen jegens MDK niet of niet
geheel zal nakomen alsmede in geval van over-
macht is MDK gerechtigd de uitvoering van de
werkzaamheden op te schorten totdat opdracht-
gever toereikende zekerheid stelt voor de nakoming
van zijn verplichtingen. Indien opdrachtgever
daartoe niet overgaat, nadat opdrachtgever daartoe
door MDK is verzocht, is MDK bovendien
gerechtigd de overeenkomst met opdrachtgevers
te ontbinden door middel van een daartoe
strekkende verklaring zonder dat MDK tot enige
vorm van schadevergoeding verder gehouden is.
Onder overmacht zullen (indien en voor zover deze
omstandigheden de uitvoering van de werkzaam-
heden onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken
en ongeacht of deze ten tijde van de totstandkoming
van de overeenkomst reeds waren te voorzien) mede
zijn begrepen: overheidsmaatregelen, oorlogsgevaar, (burger)
oorlog, oproer, werkstaking, werklieden uitsluiting,
transportmoeilijkheden, intrekking van 1 of meer
vergunningen van MDK of derden waarop MDK
voor het nakomen van de overeenkomst is aange-
wezen, brand en andere ernstige storingen in het
bedrijf van MDK , danwel in het bedrijf van MDK’s
toeleveranciers van containers, transportmateriaal en
dergelijke en voor de verwerking noodzakelijke
ander materiaal en materialen, of in het bedrijf van
derden, waarop MDK voor het kunnen nakomen van
de overeenkomst is aangewezen.MDK heeft ook het recht zich op overmacht te be-
roepen, indien de omstandigheden die (verdere) nakoming
verhinderd intreedt nadat MDK zijn verbintenis had moeten nakomen.
Tijdens overmacht worden leverings- en andere
verplichtingen opgeschort. Indien MDK bij het
intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn
verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk
aan zijn verplichtingen kan voldoen, is MDK ge-
rechtigd het verrichten c.q. het te verrichten gedeelte
afzonderlijk te factureren en is opdrachtgever
gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een
afzonderlijke overeenkomst.

Betaling

Betaling door een opdrachtgever dient te geschieden
binnen 30 dagen na factuurdatum.
9Betaling door de consument vind vooraf
plaats per bank via website bestellingen.
MDK heeft te allen tijde recht vooruitbetaling te
verlangen voor haar werkzaamheden.
De opdrachtgever, niet zijnde een consument, doet
afstand van elk recht op compensatie of verrekening.
Wanneer opdrachtgever enig door hem verschuldigd
bedrag niet tijdig aan MDK voldoet, is opdracht-
gever van rechtswege in verzuim. Al wat dat MDK
vanaf dat moment van opdrachtgever te vorderen heeft
is vanaf dat moment onmiddellijk opeisbaar.

Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder MDK:
MDK Containers & Recycling B.V. gevestigd te Den Dolder;
Opdrachtgever: Degene tot wie MDK een aanbieding
richt, degene die een opdracht aan MDK verstrekt,
degene voor wie MDK werkzaamheden verricht,
alsmede elke andere wederpartij bij enige
overeenkomst met MDK; Werkzaamheden: Alle werkzaamheden welke
MDK in de uitoefening van haar onderneming
uitvoert waaronder begrepen inzameling, verwerking,
bewerking, recycling, op- en overslag
van (afval)stoffen, transport, verkoop, levering, verhuur,
in (bruik)leen verschaffen van container(s) etc.;
Afvalstoffen: Alle door de opdrachtgever ter uitvoering
van de werkzaamheden aan MDK aangeboden of bestemde
stoffen, materialen en/of voorwerpen, met uitzondering van
gevaarlijke afvalstoffen;Gevaarlijke afvalstoffen: Afvalstoffen welke stankverspreidend,
radioactief, giftig, verhardend, bijtend, ontplofbaar, besmettelijk,
agressief en/of aan de andere kant gevaarlijk zijn voor mens, omgeving
of milieu, hieronder in elk geval begrepen gevaarlijke afvalstoffen
in de zin van het Besluit Aanwijzing Gevaarlijke Afvalstoffen
danwel regelgeving welke geacht moet worden dit besluit aan te
vullen of te vervangen. Consument: Een opdrachtgever welke niet in het kader van de
uitoefening van een beroep of bedrijf werkzaamheden aan MDK opdraagt.
Container: Een laadbak bestemd voor het verzamelen,opslaan en transporteren van
(afval)stoffen, alsmede alle andere zaken welke opdrachtgever van MDK onder zich houdt of
(mede) door tussenkomt van MDK onder zich heeft verkregen.

Duur van overeenkomst-verlenging

Overeenkomsten welke aangegaan worden voor
en bepaalde duur worden telkens automatisch
stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode mits
waarvoor zij oorspronkelijk zijn aangegaan, tenzij
de overeenkomst drie maanden voor het verstrijken
daarvan schriftelijk, per aangetekende post, is op-
gezegd.Overeenkomsten met consumenten voor bepaalde
duur verlengen zichzelf automatisch voor ten
hoogste een jaar.

Milieuwetgeving

Opdrachtgever zal alle op hem rustende ver-
plichtingen samenhangend met de werkzaam-
heden uit hoofde van (milieu)wetgeving na-
leven, alsmede alle overige instructies en
voorschriften op het gebied van milieu en
veiligheid welke MDK geeft.

Prijs

De door MDK opgegeven website prijzen zijn
aanbiedingen, werkzaamheden en overeenkomsten
inclusief BTW, (milieu)-heffingen, kosten van
eindverwerking door derden en zijn gebaseerd
op uitvoering binnende werktijden welke normaal
zijn bij MDK, mits anders vermeld in de overeenkomst.
Opdrachtgever verklaard zich ermee akkoord dat eventuele
wijzigingen in die heffingen en kosten ten allen tijde
door MDK aan opdrachtgever in rekening mogen worden gebracht,
welke opdrachtgever alsnog zal voldoen.Indien een van de kostprijsbestanddelen anders
dan genoemd in artikel 4.1 in de periode dat
MDK haar werkzaamheden voor opdrachtgever
uitvoert een verhoging ondergaan, heeft MDK de bevoegdheid
deze aan opdrachtgever door te berekenen.

Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle
van MDK. Voor zover opdrachtgever van deze
algemene voorwaarden wenst af te wijken is
hiervoor de schriftelijke aanvaarding van MDK
vereist. De toepasselijkheid van de algemene
voorwaarden van de opdrachtgever wordt hierbij
uitdrukkelijk van de hand gewezen

Uitvoering

Opdrachtgever zal MDK alle middelen ter
beschikking stellen welke benodigd zijn voor de
uitvoering van de werkzaamheden waaronder
begrepen een toereikende ruimte voor het
plaatsen van containers. Opdrachtgever garan-
deert dat alle plaatsen waar MDK containers
dient af te leveren c.q. op te halen bereikbaar zijn
door goede, verharde aanvoerwegen en dat het
werkterrein voor het overige goed begaanbaar is.
Eventuele (vertragings)schade, welke een gevolg
is van niet-naleving van het hier bepaalde, komt
voor rekening van opdrachtgever.
Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het ver-
krijgen en het in stand houden van alle (over-
heids)toestemmingen benodigd voor het voor-
handen hebben van containers op het eigen
terrein, openbare weg of elders en voor de
uitvoering van de werkzaamheden aldaar,
alsmede voor het treffen van alle maatregelen
op het gebied van verkeersveiligheid.
Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade bij
derden ontstaan aan het wegdek, trottoir, ge-
bouwen en dergelijke veroorzaakt door de
container of de plaatsing daarvan.
Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade
welke is ontstaan aan de eigendommen van
MDK welke de opdrachtgever krachtens enige
overeenkomst van MDK onder zich heeft.
Onder schade wordt tevens begrepen brand-
schade aan containers en vermissing en diefstal
van containers. Opdrachtgever garandeert dat de af te voeren
c.q. te ledigen containers zijn afgesloten met
met deksel (behoudens wanneer het open
containers betreft) en dat de lading van de
containers bij vervoer niet van de containers kan
afvallen of verwaaien. Op de overeengekomen
dag van ophaling van de container en/of
afvalstoffen zal opdrachtgever deze tijdig
gereed zetten op een toegankelijk terrein
in verbinding staat met de openbare weg,
zodanig dat deze geen gevaar opleveren
voor MDK of derden.
Indien opdrachtgever afvalstoffen aanbiedt
buiten een container, dienen deze duidelijk door
opdrachtgever als afvalstoffen aangeduid en
verpakt zijn. Voorts dient opdrachtgever MDK
eenduidig en tijdig te hebben meegedeeld wat de
aard en samenstelling is van deze afvalstoffen
zodanig dat degenen welke daarmee in aan-
raking (kunnen) komen geen gevaar lopen.
Schade welke een gevolg is van verwarring
afvalstoffen komt voor
rekening van opdrachtgever, behoudens in geval
van grove schuld of opzet van MDK.
Opdrachtgever is jegens MDK en derden
Verantwoordelijk voor al hetgeen in de containers
wordt geplaatst. MDK is jegens opdrachtgever
niet gehouden bij de uitvoering van haar werk-
zaamheden de aard en samenstelling van de in de
container geplaatste (afval)stoffen te controleren,
onverminderd het recht van MDK daartoe. MDK
kan van opdrachtgever verlangen dat deze opgave
doet van de samenstelling van de inhoud van de
container. Voor zover MDK bij het aangaan van een over-
zich wijzigen zal MDK deze schriftelijk
eenkomst tijdstippen heeft aangegeven waarop
de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd,
gelden deze uitsluitend bij benadering. Overschrijding
hiervan geeft nimmer recht op schadevergoeding, of
niet nakoming van enige verplichting uit de overeen-
komst door de opdrachtgever, noch zal deze gerechtigd
ontbinden voordat MDK door de deze aan MDK zal voldoen.
opdrachtgever schriftelijk in verzuim is gegund de
werkzaamheden alsnog uit te voeren.
Opdrachtgever verleent hierbij aan MDK onherroepelijke
Toestemming om de container(s) welke door MDK aan
opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld, te allen tijde
terug te nemen, indien opdrachtgever niet of niet tijdig aan zijn
(betalings)verplichting(en) jegens MDK voldoet en eveneens
zodra de overeenkomst is beëindigd. Voorts is MDK alsnog
gerechtigd de in de container(s) bevindende (afval)stoffen
daaruit te verwijderen en wederom ter beschikking te stellen
aan opdrachtgever. Opdrachtgever zal op de eerste (mondeling)-
verzoek van MDK daartoe een locatie aanwijzen bij een gebreke
waarvan MDK gerechtigd is deze zelf te kiezen. Voorts is
MDK gerechtigd op een andere wijze voor rekening van
opdrachtgever over deze (afval)stoffen te beschikken.

Uitvoering en registratie

MDK zal bij de uitvoering van de overeengekomen
werkzaamheden zorgvuldigheid betrachten ten aan
zien van de naleving alle toepasselijke regelgeving.
MDK voert een afvalstoffenadministratie in overeenstemmig
met de van toepassing zijnde regelgeving die op het gebied v
an (milieu)hygiëne in het bijzonder.MDK zal de afvalstoffen
afvoeren naar een daartoe vergunde (eind)verwerkingsinrichting.

X